Third Party Funding:

Immune Modulation

Head of Department:
Prof. Dr. rer. nat. Alexander Steinkasserer (PhD)
 

Further Third Party Funding (Selection)

  • IZKF Interdisziplinäres Zentrum für klinische Forschung
  • ELAN Fonds

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Foundations: